NBC's
Management Team

คณะผู้บริหาร

รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย กรรมการผู้จัดการ
2. นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายส่วนงานสนับสนุน
3. นายจิระ ห้องสำเริง บรรณาธิการบริหาร สายงานข่าวโทรทัศน์
4. นายกนก รัตน์วงศ์สกุลรองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานผู้ประกาศข่าว
5. นางสาววิลาวัลย์ สินธรชัยกุล ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานขาย
6. นางสุวรรณี วัชรภาสกร ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงิน